Koszyk

 • Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez OTHER SIDE z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej: „NOSU”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.no-sugar.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem NOSU”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez NOSU usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 1. Definicje
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez NOSU, za pośrednictwem Dostawcy.
  3. Dostawca – InPost S.A. lub firma kurierska.
  4. Karta Podarunkowa – bon towarowy utrwalony na nośniku materialnym lub w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiający Klientowi zapłatę za Towary w Sklepie Internetowym.
  5. Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
  6. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu No Sugar, uruchomiona na rzecz Klienta przez NOSU, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
  9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie NOSU. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  11. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.no-sugar.com.pl określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu NOSU.
  13. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu NOSU.
  14. NOSU – działalność gospodarcza prowadzona przez Other Side adres do korespondencji: ul. Podgórna 15, 62-030 Luboń, NIP:777-265-04-86, REGON:301168761, adres poczty elektronicznej: office@no-sugar.com.pl.
  15. Strona Internetowa Sklepu NOSU – strony internetowe, pod którymi NOSU prowadzi Other Side, działające w domenie no-sugar.com.pl
  16. Towar – produkt oferowany przez NOSU za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego NOSU.
  17. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  18. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a NOSU.
 2. Wstęp
  1. Jako NOSU posiadamy wszelkie prawa do Sklepu NOSU, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu NOSU, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
  2. NOSU udostępnia Sklep NOSU jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu NOSU.
  3. NOSU zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu NOSU reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
  4. Sklep NOSU lub Strony Sklepu Internetowego NOSU nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego NOSU odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.
  6. Klient, korzystając ze Sklepu NOSU nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu NOSU, Strony Sklepu Internetowego NOSU lub usług nieodpłatnych świadczonych przez NOSU, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub NOSU.
  7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu NOSU wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu NOSU w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes NOSU.
  8. Korzystanie ze Sklepu NOSU oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu NOSU, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.
  9. NOSU dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego NOSU było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego NOSU to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.
  10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie NOSU oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu NOSU , Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  11. Jako NOSU oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
  12. NOSU tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu NOSU. W przypadku zastosowania przez NOSU powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym NOSU
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie NOSU.
  2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu NOSU i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do NOSU poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło
  3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
   • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne.
   • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe.
   • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Pywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
   • Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta.
   • Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez NOSU usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
  4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
   • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
   • upoważnieniem NOSU do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez NOSU na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
   • Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu NOSU w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest „Other Side” z siedzibą w Luboniu, adres: ul. Podgórna 15, 62-030, NIP: 777-265-04-86, REGON:301168761, adres e-mail: office@no-sugar.com.pl, nr telefonu: +48 600310486, właściciel strony internetowej Sklepu NOSU. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez NOSU danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://no-sugar.com.pl/polityka-prywatnosci/. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez NOSU. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez NOSU za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu NOSU.
  5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia NOSU o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.
 4. Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym NOSU przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu NOSU.
  3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu NOSU, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do NOSU przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamó Przed wysyłką zamówienia do NOSU podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
  4. Złożenie przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi złożenie NOSU oferty zawarcia Umowy sprzedaż NOSU potwierdza wpłynięcie tak złożonej oferty drogą mailową.
  5. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty zawarcia Umowy sprzedaży przez NOSU tj. w momencie potwierdzenia Klientowi przez NOSU, że zamówienie zostało przyjęte i zostało przekazane do realizacji. NOSU przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  6. Wraz z potwierdzeniem Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte, NOSU przesyła Klientowi warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
  7. NOSU zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Płatność i Dostawa
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu NOSU zmieszczone przy danym Towarze:
   • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich, Euro lub dolarach amerykańskich;
   • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
   • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
  2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu NOSU w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez NOSU potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
   • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NOSU potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez NOSU informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
   • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NOSU potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez NOSU informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
   • przelew bankowy albo płatność za pomocą karty kredytowej realizowane poprzez zewnętrzny system płatności Tpay obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357;
   • Karta Podarunkowa.
  4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
  5. NOSU zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu NOSU informację o terminie realizacji zamówienia.
  6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia
  7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
  8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w atelier Bukowska 31/7, Poznań 60-555 NOSU w godzinach otwarcia atelier.
  10. NOSU przesyła drogą mailową fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego NOSU , przez Dostawcę NOSU skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 6. Promocje
  1. NOSU ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu NOSU akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostaw, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.
  2. W przypadku, gdy Zamówienie złożone przez Klienta opiewać będzie na kwotę związaną z daną akcją promocyjną w zakresie obniżenia kosztów Dostawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdorazowy koszt Dostawy zostanie obniżony o kwotę 12 (dwunastu) złotych poprzez uruchomienie automatycznego kodu zniżkowego.
  3. Obniżenie ceny Dostawy dotyczy wyłącznie Zamówień opłacanych w polskich złotych (PLN).
  4. Działania, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie łączą się z innymi promocjami uruchamianymi przez użycie kodu, w tym z płatnością Kartą Podarunkową.
  5. NOSU ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu NOSU lub na kanałach social mediach akcje promocyjne w ustalonym przedziale czasowym lub też do wyczerpania zapasó
  6. W przypadku promocji, która jest określona wymogiem spełnienia wymaganej kwoty zamówienia, po zwróceniu produktu z danego zamówienia, dana promocja/prezent nie obowiązuje i powinna zostać zwrócona.
  7. NOSU jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków akcji promocyjnej w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana nie wpłynie na prawa Klientów nabyte przed dniem odwołania lub zmiany warunków.
  8. Promocje i kody nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.
  9. Szczegółowe zasady nabywania oraz korzystania z Kart Podarunkowych reguluje Regulamin Kart Podarunkowych.
 7. Odpowiedzialność i rękojmia
  1. NOSU ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami NOSU ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. NOSU zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że NOSU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez NOSU albo NOSU nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez NOSU usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez NOSU . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi NOSU;
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że NOSU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. NOSU może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztó Koszty naprawy lub wymiany ponosi NOSU.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres NOSU . W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa NOSU.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres NOSU.
  2. NOSU w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres NOSU .
  4. Klient może zgłosić NOSU reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez NOSU. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny NOSU. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu NOSU. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. NOSU niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 9. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR
  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
  3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: europa.eu/consumers/odr
  4. Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej NOSU do kontaktu z Klientami: office@no-sugar.com.pl.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. NOSU wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”
 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
  2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając NOSU oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez NOSU na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim NOSU przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. NOSU ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. NOSU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez NOSU, NOSU nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar NOSU lub przekazać go osobie upoważnionej przez NOSU do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Zwracany Towar należy dostarczyć do atelier Bukowska 31/7, Poznań 60-555 NOSU.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
   • bezpośrednio w atelier Bukowska 31/7, Poznań 60-555 NOSU  w godzinach otwarcia atelier lub
   • za pośrednictwem InPost S.A., firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. (przesyłka rejestrowana) lub innego przewoźnika umożliwiającego nadanie przesyłki rejestrowanej – przez przesłanie Towaru na adres Other Side ul. Podgórna 15, 62-030 Luboń.
  12. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 11 lit. c Regulaminu koszt zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Klient.
  13. NOSU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14. NOSU może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu zmniejszenia wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru z płatnością zwracaną w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.
  15. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, przy zawarciu której Klient skorzystał z kodu zniżkowego, użyty kod zniżkowy nie podlega zwrotowi.
  16. NOSU nie oferuje Klientom możliwości wymiany Towaru wolnego od wad na Towar w innym rozmiarze lub kolorze. W takim przypadku Klient powinien odstąpić od Umowy Sprzedaży obejmującej niepasujący Towar w ustawowym terminie i ponownie złożyć Zamówienie – na Towar zgodny z preferencjami Klienta.
 11. Usługi
  1. NOSU świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
   • Prowadzenie Konta Klienta;
  2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. NOSU zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 3 Regulaminu.
  5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez NOSU na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez NOSU, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.
  6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez NOSU, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie NOSU. Newsletter przesyłany jest przez NOSU do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:
   • informację o nadawcy;
   • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
   • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej office@no-sugar.com.pl.
  9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie NOSU, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez NOSU, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
  10. NOSU jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę NOSU lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. NOSU zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez NOSU na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez NOSU poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie NOSU w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
  5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 19-12-2019 r.